هواسرده. خيلی سرد! نفس سنگين و يخی شيطون سر شهر نشسته. تک وتوک ستاره ای تو آسمون. ازسرما نای سو سو زدن ندارن. ماه مث تف يخ زده چسبيده يه گوشه آسمون.

هوا سرده. شهر مث يک عکس سه بعديه. بيحرکت؛کرخت؛سنگين و يخ. شهر يخ زده ها شهر ارواح شهرمرده ها. کسی نيست. خلوته. حتی گربه ای !  از سرما ديوارا هم چمباتمه زدن تو خودشون.

هوا سرده. دماغم مث دلقکا قرمز. گوشام مث سنگ سنگين. صدای قدمهام روی دل سنگی خيابون مث تيک تاک ساعت کهنه ی اتاقم تو سرم می کوبه! و غيراز اين مگر چاره ای هست؟

بخاری که از دهنم بيرون می زنه ابر کشداری می شه که لحظه ای بعد مث رويای شيرين يه آغوش گرم ناپديد می شه.

هوا سرده.تک وتوک ستاره ای تو آسمون .

                           و من شبگرد اين کوچه های بی انتها...             

/ 1 نظر / 11 بازدید
یاقوت

قشنگه، طوری که منم دل هوايی شد يه کم تو اين سفيدی تک و تنها قدم بزنم ( تنهام نذارين ، منتظرم )۳۵۳۳۴